บุคลากร

 

 ชื่อ – นามสกุล:  นายวิสัน   ชารี
ตำแหน่ง:  อาจารย์:  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  
วิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อ – นามสกุล:  นายวินัย  หล้าวงษ์
ตำแหน่ง:  อาจารย์:
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  
วิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อ – นามสกุล:  นายเสกสรร  พลสุวรรณ
ตำแหน่ง:  อาจารย์:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  
วิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อ – นามสกุล:  นายพรศิลป์  อุบาลี
ตำแหน่ง: 
อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  
วิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อ – นามสกุล:  นายจีรยุทธ  ศรีอำนวย
ตำแหน่ง:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  
วิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อ – นามสกุล:  นายกลไกร   นาโควงศ์
ตำแหน่ง:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  
วิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อ – นามสกุล:  นายอรรถพล  ไชยรา
ตำแหน่ง:  อาจารย์:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  
วิศวกรรมอุตสาหการ
  ชื่อ – นามสกุล:  นายณพรรตศกร  จรทอง
ตำแหน่ง:  อาจารย์:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  
วิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อ – นามสกุล:  นายอภิชาติ   แสนรัษฎากร
ตำแหน่ง:  อาจารย์:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  
วิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อ – นามสกุล : นางเดือนรุ่ง สุวรรณโสภา
ตำแหน่ง:  อาจารย์:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  
วิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อ – นามสกุล:  นางสาวภาณิชา  สัตนาโค
ตำแหน่ง:  อาจารย์:  อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  
วิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อ – นามสกุล:  นายปริญญา  วงศ์มาศ
ตำแหน่ง:  อาจารย์: 
อาจารย์
ประจำโปรแกรม/หลักสูตร:  
วิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อ – นามสกุล:  นางสาวรุ่งนภา  สัตถาผล
ตำแหน่ง: 
เจ้าหน้าที่ประจำสาขา
ชื่อ – นามสกุล:  นายดนัยณัฐ จันปุ่ม
ตำแหน่ง: 
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการประจำสาขา

Permanent link to this article: http://ie.fit.rmuti.ac.th/?page_id=36