โครงสร้างหน่วยงาน

รหัส โครงสร้างหน่วยงาน
5221

5221011

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

โปรแกรมออกแบบการผลิต (ปวส.) (รับ ม.6/ปวส.)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

1. นายจีรยุทธ        ศรีอำนวย

2. นายอรรถพล      ไชยรา

3. นายพรศิลป์       อุบาลี

5221032 โปรแกรมเทคโนโลยีอุตสาหการ (ป.ตรี) (รับ ม.6/ปวช.)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

1. นายกลไกร        นาโควงศ์

2. นายอรรถพล      ไชยรา

3. นายพรศิลป์       อุบาลี

4. นายชัยชนะ       วงศ์นาค

5. นางเดือนรุ่ง       สุวรรณโสภา

5221042 โปรแกรมวิศวกรรมอุตสาหการ (ป.ตรี) (รับ ม.6/ปวช.)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

1. ว่าที่ ร.ต.วินัย      หล้าวงษ์

2. นายวิสัน           ชารี

3. นายอภิชาติ        แสนรัษฎากร

4. นายณพรรตศกร  จรทอง

5. นางสาวภาณิชา   สัตนาโค

โครงสร้างองค์กร

 1. อาจารย์วิสัน ชารี หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 2. ว่าที่ ร.ต.วินัยหล้าวงษ์ หัวหน้าโปรแกรมวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 3. อาจารย์กลไกรนาโควงศ์ หัวหน้าโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
 4. อาจารย์จีรยุทธศรีอำนวย หัวหน้าโปรแกรมวิชาออกแบบการผลิต
 5. อาจารย์ชัยชนะ วงศ์นาค อาจารย์
 6. อาจารย์พรศิลป์ อุบาลี อาจารย์
 7. อาจารย์ ดร.เสกสรรพลสุวรรณ อาจารย์
 8. อาจารย์เดือนรุ่ง สุวรรณโสภา อาจารย์
 9. อาจารย์อภิชาติแสนรัษฎากร อาจารย์
 10. อาจารย์อรรถพลไชยรา อาจารย์
 11. อาจารย์ณพรรตศกร จรทอง อาจารย์
 12. อาจารย์ภาณิชา สัตนาโค อาจารย์
 13. อาจารย์ปริญญาวงศมาศ อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
 14. นายดนัยณัฐจันปุ่ม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติประจำห้องสโตว์)
 15. นางสาวรุ่งนภาสัตถาผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หลักสูตรที่เปิดสอน

ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา โปรแกรมวิชา
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)

–  ปกติ

–  เทียบโอน

ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปวส. ออกแบบการผลิต

 

Permanent link to this article: http://ie.fit.rmuti.ac.th/?page_id=34