วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

                   สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การวิจัย การบริการวิชาการทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ทํานุบํารุงศาสนาและวัฒนธรรม

 

พันธกิจ/ภารกิจ

  1. มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
  2. เป็นศูนย์บริการ พัฒนา และถ่ายทดความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพแก่ชุมชน
  3. สร้างผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
  4. ทํานุบํารุงศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  5. พัฒนาคุณภาพของนักศึกษาด้านคุณธรรม และจริยธรรม

Permanent link to this article: http://ie.fit.rmuti.ac.th/?page_id=31