ประวัติการก่อตั้ง

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้รับการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ภายใต้ชื่อสาขาวิชาออกแบบการผลิต โดยทำการสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสายช่างอุตสาหกรรม ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) เพื่อให้หลักสูตรมีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม

Permanent link to this article: http://ie.fit.rmuti.ac.th/?page_id=29